1. giới trẻ hàn bây giờ đáng báo động , chơi nhiều hơn làm và còn nọ nần ăn hại nữa , ai bảo cuộc sống hàn nó thực dụng vật chất áp lực quá lên xã hội đi xuống